Blog.

LEGAL SKILLS BASIŃSKI | MORAWSKI | KUCA | SKOWRON Adwokacka Spółka Partnerska rozwiązuje następujące problemy:

Komu przysługuje skarga konstytucyjna?

Z mocy wyraźnego nakazu ustrojodawcy ze skargą konstytucyjną może wystąpić “każdy” czyje konstytucyjne wolności lub prawa zostały naruszone (art. 79 ust. 1 Konstytucji). Wskazany zakres podmiotowy doznaje jednak pewnych ograniczeń, które wynikają z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. Należy jednak pamiętać, że użyte przez ustrojodawcę wyrażenie “każdy” traktuje się szeroko. Bowiem pod pojęciem każdy należy rozumieć wszystkie osoby fizyczne (w tym także cudzoziemców pod warunkiem, że nie dochodzą oni trybie skargi konstytucyjnej praw określonych w art. 56, czyli statusu uchodźcy i azylu politycznego. Pojęcie każdy obejmuje także – inaczej niż na gruncie kodeksu postępowania cywilnego – osoby zmarłe, tj. takie, które złożyły skargę konstytucyjną, ale zmarły w trakcie jej rozpatrywania (Zob. sprawy o sygn. akt SK 4/02, SK 15/00, SK 10/98). Nadto pojęcie “każdy” obejmuje osoby prawne, ale tylko osoby prawne prawa prywatnego, pod warunkiem, że dochodzą one praw przysługujących jednostce. W dotychczasowym orzecznictwie TK odmawiał nadania legitymacji skargowej osobom prawnych prawa publicznego. Trybunał stał na stanowisku, że osoby prawne prawa publicznego mogą być podmiotami naruszającymi prawa konstytucyjne, a nie podmiotami, które powinny korzystać z tego typu ochrony. Dodatkowo należy wskazać, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby ze skargą konstytucyjną występowały jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej o ile mieszczą się one w zakresie podmiotowym jakiejś wolności lub prawa konstytucyjnie chronionego (przykładem może być skarga konstytucyjna stowarzyszenia zwykłego, oparta np. o zarzut naruszenia art. 58 Konstytucji – wolność zrzeszenia się).

autor: Grzegorz Kuca

Jak sprostować nieprawdziwą informację w trybie art. 111 kodeksu wyborczego?

Celem art. 111 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2018 r., poz. 754 ze zm, dalej: kodeks wyborczy) jest ochrona wyborców i kandydatów przed nieprawdziwymi informacjami zawartymi w materiałach wyborczych, w szczególności: plakatach, hasłach, ulotkach, w wypowiedziach oraz innych formach agitacji wyborczej. Ratio legis tego unormowania polega na dążeniu do zapewnienia wyborcom nie tylko proceduralnej, ale i materialnej wolności wyboru, ograniczając jednocześnie dowolność prowadzonej agitacji wyborczej. Ochrona ta musi odpowiadać specyfice kampanii wyborczej, która ma ściśle określone ramy czasowe. Zalecana jest zatem sprawność i szybkość postępowania, które mają zapewnić wydanie orzeczenia w takim terminie, który z jednej strony pozwoli wyborcom zapoznać się z ustaleniami sądu przed dniem głosowania, z drugiej strony zapewni, aby rzetelna kampania wyborcza, była wolna od patologii związanych z rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji umożliwiając tym samym właściwe uformowanie woli wyborców wyrażonej w akcie głosowania[1]. Włączenie sądów w  kontrolę prawidłowości przebiegu procedur wyborczych stanowi jeden z aspektów prawa do sądu określonego w art. 45 Konstytucji[2]. Adwokaci Legal Skills specjalizują się w tego typu postępowniach i mogą poszczycić się wieloma wygranymi sprawami.

autor: Grzegorz Kuca


[1] Zob. Wyrok TK z dnia 21 lipca 2008 r., sygn. K 7/09, OTK ZU-A 2009, Nr 7, poz. 113.
[2] Zob.  A.  Józefowicz, Rola sądów w kontroli czynności wyborczych, „Państwo i Prawo” 2001, z. 9, s. 29.

Jak zaskarżyć postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego?

Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu (np. ze świadka, z dokumentu, z opinii biegłego czy z zapisu monitoringu) wymaga wydania postanowienia (art. 236 k.p.c.), w którym sąd powinien m.in. oznaczyć fakty podlegające stwierdzeniu (czyli to co dany dowód ma udowadniać oraz środek dowodowy (czyli co jest dowodem). Stosowanie tego przepisu jest zróżnicowane. W sytuacji, gdy sąd odmawia przeprowadzenia wnioskowanego przez nas dowodu powinien wydać postanowienie o oddaleniu naszego wniosku (w praktyce zdarza się, że sąd takiego postanowienia nie wydaje a wnioskowany dowód pomija). Postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego strona może kwestionować. Wymaga to jednak podjęcia określonych czynności przez stronę postępowania lub jego pełnomocnika. Należy pamiętać, że skuteczne zaskarżenie postanowienia o oddaleniu wniosku dowodowego wymaga zgłoszenia zastrzeżenia do protokołu. Zgłaszając zastrzeżenie strona powinna też wnieść o zmianę postanowienie o oddaleniu wniosku dowodowego i o dopuszczenie wnioskowanego dowodu. Musi to nastąpić na posiedzeniu, na którym sąd oddalił wniosek dowodowy, a jeżeli strona na tym posiedzeniu nie była obecna, to zastrzeżenie powinna zgłosić na posiedzeniu najbliższym.

autor: Grzegorz KucaBack to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS