Grzegorz Kuca.

,

dr hab. Grzegorz KUCA, Adwokat, Partner

e-mail: gk@legalskills.eu

DoświadczeniePublikacjeBiogram

adwokat, członek Izby Adwokackiej w Krakowie oraz Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, adiunkt z habilitacją w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego WPIA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył studia prawnicze, uzyskał stopień naukowy doktora, a następnie doktora habilitowanego nauk prawnych. Pełnił funkcję radcy, a następnie starszego radcy Trybunału Konstytucyjnego. Odbył staże naukowe na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (2004), na Uniwersytecie w Lucernie w Szwajcarii (2012), na Uniwersytecie Karola w Pradze (2017). Jest członkiem International Society of Public Law oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Research Group Constitutionalism in Illiberal Democracies, a także współpracownikiem European Public Law Organization. Jest autorem lub współautorem ponad 60 publikacji naukowych oraz opinii prawnych. Uczestniczył w ponad 70 konferencjach naukowych, na kilku z nich wygłosił referaty, m.in. na The 10TH IACL-AIDC World Congress, SEOUL 18-22 June 2018 Violent Conflicts, Peace-Building and Constitutional Law.

Specjalizacje

 • prawo cywilne
 • prawo konstytucyjne (skarga konstytucyjna)
 • finanse publiczne (budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego)
 • prawo wyborcze
 • technika prawodawcza (tworzenie aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz ocena ich zgodności z konstytucją)

Monografie

Artykuły w czasopismach naukowych

 • Kuca G., Poland, Pologne, Chronicle on Polish Constitutional Law for 2016, “European Review of Public Law” 2018, vo. 29, no. 4, s. 1273-1308.
 • Kuca G. (wsp. Mikuli P.), The Public Hearing and Law-Making Procedures, “Liverpool Law Review” 2016 (37), issue 1-2, s. 1–17.
 • Kuca G., (wsp. Mikuli P.), The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State, IX World Congress of Constitutional Law (Oslo, 16-20 JUNE 2014) Contributions by Polish Scholars, “Studia i Materiały Trybunału Konstytucyjnego” 2015, vol. IV, s. 125–136.
 • Kuca G. (wsp. Karp J.), Public Law and Solidarity: Poland, “European Review of Public Law” 2014, vol. 26, no. 1, s. 257–287.
 • Kuca G., Pozycja ustrojowa Prezydenta Gruzji: stabilizator ustroju czy inspirator konfliktów? [w:] S. Sulowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy rządzenia w państwach Europy Wschodniej, „Studia Politologiczne” 2014, vol. 33, s. 460–473.
 • Kuca G., Public Law and the Economic Crisis: Poland, “European Review of Public Law” 2013, vol. 25, no. 1, s. 309–347.
 • Kuca G., Wybory parlamentarne w Indonezji – uregulowania prawne oraz wyniki wyborów, [w:] J. Błuszkowski, J. Zaleśny (red.), Mechanizmy sprawowania władzy, , “Studia Politologiczne” 2010, vol. 18, s. 55–69.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Finlandia, [w:] Samorząd terytorialny w wybranych państwach europejskich, red. Piasecki A., “Annales Academiae Paedagogicae Cracoviensis Studia Politologica”, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2010, s. 75–87.

Artykuły w pracach zbiorowych

 • Kuca G., Principles of the Political System, [in:] J. Szymanek (ed.), Political System of Poland. An Introduction, Warsaw 2018, s. 92-110.
 • Kuca G., Wysoka Rada Finansów Publicznych francuski model w polskich realiach ustrojowych, [w:] S. Bożyk (red.),  Myśl polityczno-prawna. Demokratyczne państwo prawa. Prawa jednostki. Księga jubileuszowa Prof. dr hab. Adama Jamroza,  Białystok 2018, t. I, s. 145-154.
 • Kuca G., Konstytucyjne limity zadłużenia w Polsce oraz w wybranych państwach UE, [w:] P. Mikuli, A. Kulig, J. Karp, G. Kuca (red.), Ustroje. Tradycje i porównania. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Marianowi Grzybowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, s. 138–145.
 • Kuca G., Programy wyborcze jako meritum stosunku przedstawicielskiego, [w:] M. Mączyński (red.), Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce. Źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015, s. 218–231.
 • Kuca G., Trzecia Rzeczpospolita Polska, [w:] P. Mikuli (red.), Status prawny sędziego we współczesnych systemach politycznych, Wydawnictwo Gdańskiej Wyższej Szkoły Humanistycznej, Koszalin-Gdańsk 2013, s. 236–283.
 • Kuca. G., O potrzebie reinterpretacji pojęcia “zasada podziału władzy”, [w:] M. Grzybowski, G. Kuca, P. Mikuli (red.), Ustroje. Historia i współczesność. Polska – Europa – Ameryka Łacińska. Księga jubileuszowa  dedykowana profesorowi Jackowi Czajowskiemu, Wydawnictwo UJ, Kraków 2013, s. 255–264.
 • Kuca G., Reformy konstytucyjne w Gruzji (próba podsumowania), [w:] S. Bożyk (red.), Aktualne problemy reform konstytucyjnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2013, s. 565–576.
 • Kuca G., Władysław Leopold Jaworski, [w:] A. Szmyt, P. Sarnecki, R. Mojak (red.), Konstytucjonaliści polscy 1918-2011. Sylwetki uczonych,  Warszawa 2012, s. 186–193.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Prawa kobiet w Szwecji, [w:] W. Sokolewicz, L. Kondratieva-Bryzik,  (red.), Prawa kobiet we współczesnym świecie, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2011, s. 230–241.
 • Kuca G., Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w systemie podzielonych władz (zarys problemu), [w:] T. Mołdawa, J. Szymanek (red.), Instytucja Prezydenta. Zagadnienia teorii i praktyki na tle doświadczeń polskich oraz wybranych państw obcych, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 53–64.
 • Kuca G., Rada Najwyższa – Prezydent – Gabinet Ministrów. System hamulców w trójkącie władzy na Ukrainie,  [w:] Zagadnienia ustrojowe państw poradzieckich, J. Zaleśny (red.), Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2010, s. 125–136.
 • Kuca G., Konstytucyjne prawo dostępu do służby publicznej w doktrynie i orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:]  K. Miaskowska-Daszkiewicz, M. Mazuryk (red.), Prawne i aksjologiczne aspekty służby publicznej, Wydawnictwo Idealit, Lublin – Warszawa 2010, s. 219 –230.
 • Kuca G., Pozycja ustrojowa i funkcje Zgromadzenia Krajowego – parlamentu Republiki Węgierskiej (1990-2008), [w:] S. Bożyk (red.), Prawo, parlament i egzekutywa we współczesnych systemach rządów. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Stembrowicza, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2009, s. 272–290.
 • Kuca G. (wsp. Mikuli P.), Niezależna władza sądownicza. Rozważania wokół pozycji ustrojowej sądów i trybunałów w Polsce, [w:] O. Bogucki, J. Ciapała, P. Mijal (red.), Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu terytorialnego, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 141–151.
 • Kuca G., Zasada podziału i równowagi władz a inne organy państwowe, [w:] J. Czajowski, J. Karp, G. Kuca, A. Kulig, A. Opałek (komit. red.), Ustroje – doktryny – instytucje polityczne. Księga jubileuszowa Prof. zw. dra hab. Mariana Grzybowskiego, , Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007, s. 169–175.
 • Kuca G., Rada Najwyższa jako parlament Ukrainy, [w:] J. Czajowski, M. Grzybowski (red.), Parlamenty Państw Europejskich, Księgarnia Akademicka, Kraków 2005, s. 139–163.

Komentarze

 • Kuca G., Dyrektorzy izb celnych i naczelnicy urzędów celnych, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 443–463.
 • Kuca G., Dyrektorzy izb skarbowych i naczelnicy urzędów skarbowych,  [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 464–483.
 • Kuca G., Dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej terenowej. Komentarz, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. II, s. 484–502.
 • Kuca G., Komisja Nadzoru Finansowego, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 506-530, s. 553–563.
 • Kuca G., Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 553–563.
 • Kuca G., Szef Służby Celnej, [w:] B. Szmulik, K. Miaskowska-Daszkiewicz (red.), Administracja publiczna. Ustrój administracji państwowej centralnej. Komentarz,  Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2012, t. I, s. 787–796.
 • Kuca G., Spory o właściwość, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 601– 603.
 • Kuca G., Właściwość organów, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 780 – 781.
 • Kuca G., Pozwolenie wodnoprawne, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, ss. 888 – 889.
 • Kuca G., Współpraca zagraniczna województwa, [w:] K. Miaskowska-Daszkiewicz, B. Szmulik (red.), Encyklopedia Samorządu Terytorialnego, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2010, s. 915–917.
 • Kuca G., Hasła: Administracja rządowa, Akty normatywne administracji rządowej, Wotum nieufności, Dymisja Rady Ministrów, Korpus służby cywilnej, Powiat, Wojewoda, Województwo, Wotum nieufności dla Rady Ministrów, Wotum nieufności dla członka Rady Ministrów, Wotum zaufania, Wójt (burmistrz, prezydent), [w:] W. Skrzydło S. Grabowska, R. Grabowski (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2009, s. 94–97, s. 98–99, s. 145–146, s. 219–220, s. 366–367, s. 640, s. 674–675, s. 676–677,  s. 677, s. 677–678.

Opracowania słownikowe

 • Kuca G., Absolutorium,  [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 9-13.
 • Kuca G., Aklamacja,  [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 17-18.
 • Kuca G., Bezwględna (absolutna) większosć głosów, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 62-63.
 • Kuca G., Budżet państwa, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 84-90.
 • Kuca G., Ciche wybory, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 96-97.
 • Kuca G., Dezyderat, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 157-158.
 • Kuca G., Gerrymandering, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 245-247.
 • Kuca G., Jednolitości władzy państwowej zasada, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 342-346.
 • Kuca G., Jednomyślność, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 349-350.
 • Kuca G., Kolegialność, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 370-373.
 • Kuca G., Konsultacje społeczne, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 422-423.
 • Kuca G., Konstruktywne wotum nieufnosci, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 408-411.
 • Kuca G., Kwalifikowana większość głosów, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 443-445.
 • Kuca G., Niepołączalność, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018.
 • Kuca G., Organizacja wewnętrzna parlamentu, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 578-582.
 • Kuca G., Organy wewnętrzne parlamentu, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Podziału władzy zasada, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 634-642.
 • Kuca G., Przesłuchanie parlamentarne, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 778-781.
 • Kuca G., Rozporządzenie, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 653-656.
 • Kuca G., Rozporządzenie z mocą ustawy, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 856-861.
 • Kuca G., Rozwiązanie parlamentu, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 862-865.
 • Kuca G., Senator, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 908-910.
 • Kuca G., Umowa międzynarodowa, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Ustawa, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 1026-1031.
 • Kuca G., Weto ustawodawcze, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 1049-1055.
 • Kuca G., Większość bezwzględna, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Władza ustawodawcza, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s.
 • Kuca G., Wotum zaufania, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 1083-1087.
 • Kuca G., Współdziałanie władz, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 1088-1094.
 • Kuca G.,Wysłuchanie publiczne,  [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 1128-1132.
 • Kuca G., Zwykła (względna) większość zwykła, [w:] J. Szymanek (red.), Parlament i prawo parlamentarne. Słownik Encyklopedyczny,  Warszawa 2018, s. 1188-1189.

Rozdziały w podręcznikach

 • Kuca G., Indonezja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2012, s. 469–498.
 • Kuca G., Gruzja, [w:] St. Bożyk, M. Grzybowski (red.), Systemy ustrojowe państw współczesnych, Wydawnictwo  Temida 2, Białystok 2012, s. 341–374.
 • Kuca G., Republika Węgierska, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 385–401.
 • Kuca G. (wsp. Karp J.), Republika Estońska, [w:] P. Sarnecki (red.), Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich,  Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 143–157.

Recenzje

 • Kuca G., Rec. Konstytucja RP. t.I, Komentarz do art. 1-86, s. 1592, t. II, Komentarz do art. 87-243, s. 1500, red. Marek Safjan, Leszek Bosek, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2016, “Przegląd Sejmowy” 2017, nr 4, s. 257-264.
 • Kuca G., Rec. Jakub Rzucidło, Elektroniczny rząd. Aspekty konstytucyjnoprawne, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2015, “Przegląd Sejmowy” 2016, nr 3, s. 127–134.
 • Kuca G., Rec. Jimly Asshiddiqie: The Constitutional Law of Indonesia. A Comprehensive Overview, “Państwo i Prawo” 2013, z. 7, s. 112–114.
 • Kuca G. (wsp. Grzybowski M.), Rec. Kodeks wyborczy. Wstępna ocena, red. K. Skotnicki, Wydawnictwo Sejmowe Warszawa 2011, s. 296, “Przegląd Sejmowy” 2012, nr 2, s. 225–235.
 • Kuca G., Rec.: S. Rose-Ackerman, Od wyborów do demokracji. Budowa państwa odpowiedzialnego przed społeczeństwem w Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008, s. 309, “Przegląd Sejmowy” 2009, nr 6, s. 222–227.
 • Kuca G., Rec.: A. Frankiewicz, Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, „Państwo i Prawo” 2004, nr 9, s. 113–114.

Glosy

 • Kuca G., (wsp. Mikuli P.), Glosa do wyroku TK z 9 XI 2005, Kp 2/05, “Państwo i Prawo” 2006, nr 7, s. 105–110.

Opublikowane głosy w dyskusji naukowej

 • Kuca G., Wystąpienie podczas spotkania dyskusyjnego  w  redakcji,  „Przeglądu  Sejmowego”  na  temat  „prezydent  a  rząd”, Warszawa, dnia 19 listopada 2015 r., “Przegląd Sejmowy” 2016, nr 2, s. 221–224.

Sprawozdania

 • Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), “Państwo i Prawo” 2007, nr 4, s. 130–133.
 • Kuca G. (wsp. Bierzało M.), Sprawozdanie z międzynarodowej konferencji naukowej: Stosowanie Konstytucji RP z 1997 roku – doświadczenia i perspektywy (24 – 26 września 2006 r., Kraków), “Przegląd Sejmowy” 2007, nr 1, s. 215–229.
 • Kuca G., Podstawowe problemy stosowania Konstytucji RP, “Jurysta” 2005, nr 2.

Publicystyka prawnicza

 • Kuca G. (wsp. M. Florczak-Wątor, M. Krzemiński, P. Mikuli, B. Naleziński, A. Niżnik-Mucha), Pytania d(o) referendum. Kto pyta nie błądzi, “Dziennik Gazeta Prawna” z dnia 26 czerwca 2018 r., nr 122 (4772).

Publikacje złożone do druku

 • Kuca G., Polskie projekty podziału władzy państwowej (1918-2018), [w:] J. Szymanek (red.), Polskie projekty ustrojowe 1918-2018, Warszawa 2018 (2 ark.)
 • Kuca G., Nowe interpretacje podziału władzy, [w:] J. Szymanek (red.), Nowe paradygmaty podziału władzy, Warszawa 2018 (1,5 ark.)
 • Kuca G., Między jednolitością a podziałem władzy pozycja ustrojowa Sejmu Ustawodawczego, “Przegląd Sejmowy” 2018, nr 4 (1 arkusz).
 • Kuca G., Rec. Minikomentarz dla Maksiprofesora. Księga jubileuszowa profesora Leszka Garlickiego, red. M.  Zubik,Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017,Human Right in Contemporary World Essays in Honour of Professor Leszek Garlicki,  ed. M. Zubik Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2017, “Przegląd Konstytucyjny” 2019, nr 1 (0,8 arkusza).
 • Kuca G., Between the Principle of the Separation of Powers and the Principle of the Unity of Powers. The Basic Ideas of Swiss Constitutional System, [w:] O. Nikolic (ed.), Introduction to Swiss Law, Belgrad 2019.

Grzegorz Kuca jest zatrudniony w Katedrze na stanowisku adiunkta z habilitacją. W 2003 r. ukończył studia prawnicze. W 2007 r. uzyskał stopień naukowy doktora nauk prawnych, a w 2018 r. doktora habilitowanego ze specjalnością prawo konstytucyjne. W latach 2008 – 2010 pełnił funkcję radcy, a następnie starszego radcy – asystenta sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Aktualnie jest adwokatem, członkiem Izby Adwokackiej w Krakowie oraz Komisji Legislacyjnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Jego Kancelaria jest częścią Legal Skills z siedzibą w Berlinie. Specjalizuje się w obsłudze podmiotów gospodarczych prawa publicznego i prawa prywatnego, a także w sporządzaniu skarg konstytucyjnych do Trybunału Konstytucyjnego oraz w ocenie zgodności z konstytucją aktów normatywnych. Jest członkiem International Society of Public Law oraz Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, członkiem Grupy Badawczej Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Constitutionalism in Illiberal Democracies, a także współpracownikiem European Public Law Organization.

Odbył staż naukowy na Wydziale Prawa Katholieke Universiteit Leuven w Belgii (2004), na Uniwersytecie w Lucernie w Szwajcarii (2012) oraz na Wydziale Prawa Uniwrsytetu Karola w Pradze (2017).  W  latach 2011-2012 wraz z prof. Piotrem Mikulim realizował grant z dotacji projakościowej na naukę dla młodych naukowców pt. “Public hearing and other forms of public consulations in the legislative procedure”. Od 2015 r. jest recenzentem czasopisma prawniczego “Krytyka Prawa”, a od 2017 r. “Polish Political Science Yearbook” oraz “Studiów Wyborczych”, a także “Przeglądu Sejmowego”. Wchodzi w skład jury ogólnopolskiego Turnieju Konstytucyjnego organizowanego przez stowarzyszenie im. Prof. Zbigniewa Hołdy.

W Uniwersytecie Jagiellońskim prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu prawa konstytucyjnego, prawa wyborczego oraz prawa parlamentarnego. Prowadził też seminarium magisterskie z zakresu prawa ustrojowego porównawczego. Czterokrotnie wyróżniany w rankingu  pracowników dydaktycznych Wydziału Prawa i Administracji UJ. W 2014 r. otrzymał od JM Rektora UJ nagrodę za wysoki wynik w ankietowanej ocenie zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2012/2013. W 2015 r. otrzymał od JM Rektora UJ nagrodę za wysoki wynik w ankietowanej ocenie zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2013/2014.W 2017 r. otrzymał od JM Rektora UJ nagrodę za wysoki wynik w ankietowanej ocenie zajęć dydaktycznych prowadzonych w roku akademickim 2015/2016.

Aktywnie działa na rzecz społeczności Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2008 r. został powołany przez JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w skład Stałej Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych UJ. W 2012 r. został ponownie powołany w skład Stałej Rektorskiej Komisji ds. Socjalnych UJ, a następnie został wybrany jej Przewodniczącym. Od 2015 r. zasiada także w Rektorskiej Komisji Antymobbingowej. Funkcje te sprawuje pro publico bono.

Prowadzi też kursy przygotowawcze dla pracowników Służby Cywilnej oraz szkolenia dla aplikantów adwokackich, aplikantów radcowskich oraz adwokatów. Jest autorem lub współautorem ponad pięćdziesięciu publikacji naukowych z zakresu polskiego i porównawczego prawa konstytucyjnego oraz ustrojów państw współczesnych. Jest też autorem lub współautorem kilku opinii prawnych dotyczących projektów aktów normatywnych oraz skutków ich stosowania w praktyce. Uczestniczył w ponad pięćdziesięciu krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych na kilku z nich zaprezentował referaty (np.  World Congress of Constitutional Law 2014, Constitutional Challenges: Global and Local: The Separation versus the Cooperation of Powers in the Contemporary Democratic State z prof. P. Mikulim).

Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS