Grzegorz Kuca.

Prof. UJ dr hab. Grzegorz KUCA, Adwokat, Partner

e-mail: gk@legalskills.eu

dr hab. adw. Grzegorz KUCA, Prof. UJ jest zatrudniony na stanowisku profesora uczelni w Katedrze Prawa Ustrojowego Porównawczego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tworzy adwokacką spółkę partnerską wchodzącą w skład Legal Skills z siedzibą w Berlinie. Jest członkiem International Society of Public Law, Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego, Grupy Badawczej Międzynarodowego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego Constitutionalism in Illiberal Democracies, a także współpracownikiem European Public Law Organization. Odbył staże naukowe w wielu zagranicznych jednostkach naukowo-badawczych: Institute of Advanced Legal Studies w Londynie (2019), Wydział Prawa Uniwersytet Karola w Pradze (2017), Uniwersytet w Lucernie w Szwajcarii (2012), Wydział Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Leuven w Belgii (2004). Jest autorem lub współautorem ponad 100 publikacji naukowych, projektów aktów prawnych, opinii prawnych. Uczestniczył w ponad 60 krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych na wielu z nich zaprezentował referaty.

Specjalizacje

  • prawo cywilne
  • prawo konstytucyjne (skarga konstytucyjna)
  • finanse publiczne (budżet państwa, budżet jednostek samorządu terytorialnego)
  • prawo wyborcze
  • technika prawodawcza (tworzenie aktów prawa powszechnie obowiązującego oraz ocena ich zgodności z konstytucją)
Back to Top

LEGAL SKILLS

LEGAL SKILLS